Skip to main content

Către: Guvernul României, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile, DSU, Inspectoratul General pentru Imigrări, CFR Călători

Transport gratuit pentru refugiații din Ucraina / Free transport for the refugees from Ukraine

--- please see English version below ---

Către:
Guvernul României
Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru

Ministerul Transporturilor
Domnului Sorin Mihai GRINDEANU, viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii

Ministerul Afacerilor Interne
Domnului Lucian Nicolae BODE, ministru

Departamentul Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile din cadrul Guvernului României
Doamnei Mădălina Turza, consilier de stat

Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI
Domnului Raed ARAFAT, secretar de stat, șef departament

Inspectoratul General pentru Imigrări
Domnului Marius Florin MIHĂILĂ, inspector general

SNTFC "CFR Călători" SA
Domnului Traian PREOTEASA, director general

Începând cu 01.01.2023, au încetat efectele Hotărârii Guvernului nr. 337/2022 privind acordarea de gratuități și facilități pentru transportul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Noi, semnatarii prezentei petiții solicităm continuarea acordării gratuității pentru transport pe teritoriul României pentru refugiații din Ucraina.
De asemenea solicităm, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: (1) publicarea analizelor/referatelor/motivelor în baza cărora Guvernul a decis să nu prelungească prevederile Hotărârii Guvernului nr. 337/2022 sau care au condus la neaprobarea unor noi prevederi similare privind același subiect, (2) publicarea numărului de bilete gratuite "Help Ukraine" emise în ultima lună și contravaloarea călătoriilor aferente acestora, (3) informarea publică cu privire la faptul dacă Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări și CFR Călători au fost consultate de Guvernul României privind această inacțiune a sa și, în caz afirmativ, (4) publicarea punctelor de vedere exprimate de către autoritățile și organismele consultate referitor la eliminarea gratuității.

Deoarece CFR Călători, prin traseele sale, are o bună acoperire pentru deplasarea în țară, suplimentar adresăm solicitarea către această companie și Ministerului Transportului, minister prin care statul român are calitate de acționar unic și își exercită drepturile și obligațiile la nivelul CFR Călători, de a suporta compensarea costurilor transportului refugiaților din Ucraina, chiar în situația în care Guvernul României nu le va mai compensa.

De ce este important?

Războiul din Ucraina face ca unii locuitori din țara vecină să se refugieze în România. Aceștia se pot afla în situația de a pleca din țară cu foarte puține resurse materiale, după ce războiul le-a pus în pericol viața. Situația actuală implică deplasări ale populației de la graniță spre diverse orașe din România sau, pentru reunirea familiilor, între orașe în interiorul României. În funcție de evoluția războiului în unele zone și situațiile personale, poate exista și necesitatea călătoriei înapoi în Ucraina. Considerăm că ajutarea refugiaților prin facilitarea transportului este unul dintre gesturile relativ mici, dar cu un însemnat efect pozitiv, pe care statul român îl poate face pentru aceștia.

--- English version ---

To:
The Government of Romania
ATTN: Mr. Nicolae-Ionel CIUCĂ, Prime Minister

Ministry of Transport
ATTN: Mr. Sorin Mihai GRINDEANU, Deputy Prime Minister, Minister of Transport and Infrastructure

Ministry of Interior (MAI)
ATTN: Mr. Lucian Nicolae BODE, minister

Department of Community Social Responsibility and Vulnerable Groups within the Romanian Government
ATTN: Mrs. Mădălina Turza, state councillor

Department for Emergency Situations within the MAI
ATTN: Mr. Raed ARAFAT, Secretary of State, Head of Department

General Inspectorate for Immigration
ATTN: Mr. Marius Florin MIHĂILĂ, general inspector

SNTFC "CFR Călători" SA
ATTN: Mr. Traian Preoteasa, general manager

Starting from January 1st 2023, ended the effects the Decision no. 337/2022 of the Romanian Government on the granting of free of charge transportation and facilities for foreign citizens or stateless persons in special situations, coming from the zone of armed conflict in Ukraine.

We, the signatories of this petition, request the continuation of free transport in Romanian for the refugees from Ukraine.
We also request, on the Law no. 544/2001 on freedom of information: (1) the publication of the analyses/reports/motives on which the Government decided not to extend the period of validity for the provisions of Government Decision no. 337/2022 or upon new similar provisions with the same subject, (2) the publication of the number of free "Help Ukraine" tickets issued in the last month and the value of the related trips, (3) to make public the information on whether the Ministry of Transport, the Ministry of Internal Affairs, the Community Social Responsibility and Vulnerable Groups Department, the Department for Emergency Situations, the General Inspectorate for Immigration and CFR Călători have been consulted by The Government of Romania regarding its inaction and, if so, (4) the publication of the points of view expressed by the authorities and consulted bodies regarding the elimination of the gratuities and facilities.

Since CFR Călători state company, through its train connection, has good coverage for travel within the country, we additionally address the request to this company and the Ministry of Transport (through which the Romanian state has the capacity of sole shareholder and exercises its rights and obligations at CFR Călători level), to supports the compensation of the costs of transporting refugees from Ukraine, even in the situation where the Romanian Government will no longer grant the financial compensation.

The war in Ukraine caused some residents of the neighboring country to take refuge in Romania. They may find themselves in the situation of leaving the country with very few material resources, after the war put their lives in danger. The current situation involves the movement of population from the border to various cities in Romania or, for family reunification, between cities within Romania. Depending on the evolution of the war in some areas and personal situations, there may also be a need to travel back to Ukraine. We believe that helping refugees by facilitating transport is one of the relatively small gestures, but with a significant positive effect, that the Romanian state can do for them.

Actualizări

2023-04-05 08:24:32 +0300

Informatie colaterala despre ajutorul financiar pentru cazarea refugiatilor (2):
Mai sunt si alte probleme cu proiectul de OUG: suma prea mica pentru familiile numeroase si faptul ca probabil, judecand prin similaritudine cu intarzierile din decontarea banilor catre gazde, refugiatii vor primi banii dupa mult timp. Astfel, unele gazde care stiu ca nu vor mai primi bani pentru zilele de la publicarea in Montor a OUG, vor putea da in strada refugiati care poate ca nu mai nicio resursa in viata lor. Dincolo de speranta in omenie a gazdelor (unele persoane juridice, de exemplu hoteluri), daca doriti sa transmiteti un mesaj primului-ministru, pagina de contact a Guvernului este https://gov.ro/ro/contact.

2023-04-05 08:23:50 +0300

Informatie colaterala despre ajutorul financiar pentru cazarea refugiatilor:
Azi, 5 aprilie, pe ordinea de zi a Guvernului este aprobarea OUG privind ajutorul financiar acordat refugiatilor din Ucraina https://sgg.gov.ro/1/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-05-04-2023/. Prin proiectul de OUG se trece de la sprijinirea financiara a persoanelor care gazduiesc refugiati la cea directa a refugiatilor. O prima problema a proiectului de OUG este ca refugiatii probabil nu vor primi bani de la momentul in care gazdele nu vor mai putea deconta bani. Gazdele pot deconta pana la intrarea in vigoare a OUG, care intrare in vigoare este atunci cand OUG se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (si probabil vor primi respectivii bani peste cateva luni, presupunand ca se mentine intarzierea actuala de 2-3 luni cu decontarea). Refugiatii vor primi bani doar de la momentul in care va exista o HG si o aplicatie electronica in care sa se inscrie.

2023-03-29 22:28:33 +0300

Adresa MTI nr. 7410/1087/621/27.03.2023: "Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu a putut identifica o sursă bugetară pentru finanțarea decontării călătoriei gratuite a cetățenilor ucraineni pe teritoriul României ulterior datei de 1 ianuarie 2023. (...) Precizăm că bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2023 nu poate acoperi cheltuieli suplimentare. În acest scop, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii s-a adresat Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență, în vederea identificării soluțiilor de continuare a circuitului de avizare al proiectului de Hotărâre a Guvernului privind acordarea de gratuități și facilități cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Astfel, în situația identificării sursei de finanțare, proiectul de Hotărâre va fi reintrodus pe circuitul de avizare."

2023-03-26 10:25:47 +0300

Potrivit proiectului supus consultării publice, persoanelor fizice care găzduiesc refugiați din Ucraina urmează să continue să primească 50lei (pentru cazare)+20lei (pentru hrană)/zi/persoană pentru găzduirea refugiaților de până la intrarea în vigoare a ordonanței.
Refugiații urmează să primească, maximum timp de 4 luni consecutive, 2000 lei/lună de familie, pentru asigurarea cazării, indiferent de mărimea familiei sau 2000lei/lună de persoană singură. Prin familie proiectul de OUG înțelege grupul de persoane format din soți, părinte/părinți și/sau copiii minori ai acestora, precum și persoana care are în creștere și îngrijire unul sau mai mulți copii minori.
Ulterior celor 4 luni, refugiații pot primi suma de 2000 lei în condițiile care vor fi stabilite prin hotărâre de guvern.
Ajutorul nu este acordat persoanelor din taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau cazate de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

2023-03-26 10:25:26 +0300

Informație colaterală: Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe pagina de internet proprie, în data de 24 martie, în consultare publică, un proiect de ordonanță de urgență a guvernului (OUG) pentru modificarea OUG 15/2022 - https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/.

2023-03-26 09:53:36 +0300

Pe 12 martie am solicitat Ministerului Transportului și Infrastructurii transmiterea observațiilor/nelămuririlor/problemelor identificate de către structuri avizatoare la proiectul de hotărâre a guvernului privind acordarea de gratuități la transport refugiaților din Ucraina și, exemplificându-le cu articole de presă recente care indică faptul că, în continuare, viața civililor pe întreg teritoriul Ucrainei este pusă în pericol, fapt ce continuă să producă refugiați, am revenit cu propunerea ca Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să transmită spre aprobarea Guvernului un proiect care să conțină aceleași prevederi ca HG nr. 337/2022. Până la acest moment (26 martie), nu am primit un răspuns.

2023-03-05 22:07:39 +0200

MTI a raspuns prin adresa nr. 3503/709/399/28.02.2023 că proiectul de hotărâre a Guvernului elaborat de acest minister "a fost respins de către Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, fiind returnat neavizat și, totodată, a primit aviz negativ din partea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Față de cele de mai sus, se analizează împreună cu Ministerul Afacerilor Interne modalitatea de tratare a observațiilor instituțiilor avizatoare, urmând a fi reevaluată oportunitatea promovării proiectului de act normativ."

2023-03-05 22:07:29 +0200

În data de 17 februarie Ministerul Afacerilor Interne m-a informat că a retransmis către MTI adresa, "având în vedere calitatea de instituție inițiatoare principală, gestionând astfel procedura de elaborare și definitivare a proiectului de act normativ referit."

2023-03-05 22:06:50 +0200

La peste o lună de la publicarea în consultare, pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a proiectului de hotărâre privind transportul gratuit pentru refugiații din Ucraina, deoarece acesta sau o formă modificată a lui nu se regăsea pe ordinea de zi a Guvernului, am revenit, pe 13 februarie, cu adrese către premier, ministrul afacerilor interne și ministrul transporturilor și infrastructurii.

2023-01-26 21:30:09 +0200

De la momentul începerii consultării publice, pe paginile de internet ale Ministerului Transportului și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Interne și Guvernului nu au fost publicate variante revizuite ale proiectului legislativ. Proiectul nu a fost înscris, până la acest moment, pe ordinea de zi a Guvernului, în vederea aprobării.

2023-01-26 21:29:50 +0200

Rezumatul răspunsului Ministerului Transportului și Infrastructurii din 25.01.2023
Limitarea gratuității până la 31 decembrie 2022 prezentă în HG nr. 337/2022 a fost una din rațiuni administrative, fiind necesară raportarea la bugetul aprobat pe anul 2022.
În luna decembrie 2022 au fost emise 74.568 bilete "Help Ukraine", în valoare de 3.906.247 lei.
MTI și MAI au avut calitate de co-inițiatori ai HG nr. 337/2022 și vor avea această calitate și pentru viitoarele acte normative care reglementează gratuitatea la transport pentru refugiații din Ucraina.
Din corespondenta MTI - DSU a rezultat necesitatea asigurării transportului feroviar gratuit pe o perioadă de 5 zile calendaristice de la intrarea în România, astfel a fost elaborat proiectul de HG.
Referitor la renunțarea la gratuitatea pentru transportul naval: din informațiile deținute de MTI, linia navala Isaccea-Galați este nefuncțională, iar pentru transportul cu bacul, operatorul liniei de bac nu a solicitat decontul gratuității.

2023-01-26 21:29:39 +0200

Pe 9 ianuarie petiția a fost transmisă Guvernului României, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Departamentului Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile din cadrul Guvernului (DRSCGV), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) și SNTFC "CFR Călători" SA.

Până la acest moment situația răspunsurilor primite este următoarea:
- 9 și 13 ianuarie - MAI informează că a retransmis petiția spre competentă soluționare către MTI;
- 18 ianuarie - IGI informează că a retransmis petiția spre competentă soluționare către MTI;
- 25 ianuarie - răspuns detaliat MTI nr. 53035/99/70/25.01.2023.

2023-01-11 14:04:39 +0200

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunță organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectului legislativ în data de 13 ianuarie, de la ora 10:00, la sala de conferințe, etaj parter, la sediul acestuia din Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București. Pentru participare este necesară confirmarea prin completarea formularului https://forms.office.com/r/1P2qGZVQQm sau la sediul ministerului. Anunțul integral referitor la organizarea dezbaterii publice este disponibil la adresa: https://www.mt.ro/web14/documente/dezbateri-publice/anunturi/2023/anunt_ianuarie.pdf.

2023-01-09 05:07:05 +0200

Petiția a fost transmisă destinatarilor, solicitându-se Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să ia în calcul petiția în cadrul consultării publice privind proiectul legislativ, precum și avizatorilor proiectului de HG, la adresele: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].

2023-01-09 05:07:01 +0200

O parte dintre semnatarii petiției online au semnalat, la rubrica de comentarii, faptul că pot exista refugiați în situații sociale care nu își permit decontarea călătoriei, iar gratuitatea le permite să supraviețuiască într-o altă țară, persone care trebuie să realizeze călătorii regulate din cauza stării de sănătate la un medic vorbitor de ucraineană din București sau persoane în vârstă, cu dificultăți de deplasare, care au nevoie regulat de transportul rutier.

Pentru traducerea informațiilor de pe pagina Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se poate folosi https://translate.google.ro/?hl=ro&sl=ro&tl=uk&op=translate.

2023-01-09 05:06:15 +0200

Față de Hotărârea Guvernului nr. 337/2022, proiectul de hotărâre supus consultării publice se referă doar la acordarea gratuității la transportul pe cale ferată și rutier. Nu se mai acordă gratuitate la trecerea cu bacul dintre localitățile Isaccea și Orlivka, nici la călătoriile efectuate cu operatorii de transport fluvial pe ruta Isaccea-Galați. De asemenea, gratuitatea pentru transportul pe cale ferată și rutier ar urma să se realizeze doar timp de cinci zile de la intrarea în România, nu pe o perioadă nedeterminată.
Proiectul de hotărâre nu ia în calcul necesitatea deplasări ulterioare primelor cinci zile de la intrarea în țară, pentru reunirea familiilor între orașe în interiorul României sau, în funcție de evoluția războiului în unele zone și situațiile personale, de necesitatea călătoriei înapoi în Ucraina.

2023-01-09 05:04:35 +0200

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat la adresa https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4400-hg06032023dtf-2, în consultare publică, în data de 06.01.2023, un Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea de gratuități și facilități cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Consultarea publică are loc până în data de 09.01.2023. ONG-urile și alte persoane juridice abilitate potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, pot transmite Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, până la aceeași dată, solicitări pentru organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectului legislativ.

2023-01-03 17:04:03 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2023-01-03 08:45:17 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2023-01-02 18:30:10 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2023-01-02 17:52:12 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2023-01-02 15:03:01 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2023-01-02 14:03:30 +0200

S-a ajuns la 10 semnături