Skip to main content

Către: Ministra Educației, Doamna Ligia Deca

Respectați principiile nediscriminării în educație!

O coaliție formată din 42 de organizații ale societății civile, asociații studențești, asociații de elevi și federații naționale, la care s-au alăturat sute de cetățeni, profesori, studenți, elevi și părinți, vă înaintează scrisoarea de față pentru a atrage atenția cu privire la importanța diversității drept valoare fundamentală în procesul de educație, precum și a nevoii de a asigura un nivel înalt de protecție împotriva oricăror forme de discriminare, inclusiv pe baza orientării sexuale. Ne exprimăm, așadar, dezacordul puternic față de orice ingerință în actul educațional prin acțiuni de natură religioasă care să ducă la reducerea gradului de protecție împotriva discriminării pe baza orientării sexuale.
Considerăm nedemocratică și în contradicție cu spiritul reformator al proiectului „România Educată” orice măsură care neagă valoarea diversității sau a protecției împotriva oricăror forme de discriminare.

În ceea ce privește diversitatea, considerăm că aceasta constituie o valoare fundamentală a oricărei societăți liberale și democratice. Într-o societate atât de diversă precum cea românească, populată de grupuri cu credințe, identități, valori și obiceiuri distincte, diversitatea este o resursă de învățare fundamentală. Într-o Europă definită de motto-ul „unitate în diversitate”, considerăm că este menirea școlii românești de a genera elevilor atitudini incluzive și tolerante.

În ceea ce privește protecția împotriva discriminării, considerăm orice măsură de diluare sau eliminare a garanțiilor existente în actualul proiect de lege drept inadmisibile și contrare obligațiilor internaționale pe care România și le-a asumat. În acest context, eliminarea diversității ar fi contrară:
-Art. 16, alin. (1) din Constituția României, care garantează că ”cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.”
-Art. 32, alin. (1) din Constituția României, privind dreptul la învățătură pentru toți cetățenii, cu posibile implicații și pentru art.32, alin. (6) din actul fundamental cu privire la autonomia universitară. În acest ultim caz, reamintim atacurile continue asupra universităților în țări ca Ungaria și Polonia, care au plasat aceste țări în directă coliziune cu valorile europene.
-Art. 30, alin. (1) și (2) din Constituția României, care garantează că ”Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile” și că ”Cenzura de orice fel este interzisă.”
-Art. 2, alin. (1) din OG 137/2000, care reliefează că ”prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea (...) drepturilor omului și a libertăților fundamentale.”

În condițiile în care România a fost criticată în repetate rânduri de către forurile internaționale pentru eșecul de a îndeplini obligațiile ce îi revin privind combaterea discriminării și segregării în școli, este lipsită de temeinicie orice inițiativă care urmărește să reducă gradul de protecție împotriva discriminării. Subliniem dispozițiile art. 11, alin. (1) din Constituție, respectiv că ”Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte” și art. 20, alin. (1), anume că ”dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.”

În acest sens, reamintim:
-Art. 26 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, alin. (1), ”orice persoană are dreptul la învățătură” și alin. (2), ”învățământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului față de drepturile omului și libertățile fundamentale”
-Prevederile Convenției UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, ratificată de România în 1964.
-Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 10 privind libertatea de gândire, art. 11 privind libertatea de exprimare, art. 14 privind dreptul la educație, art. 16 privind dreptul la libertate și la siguranță și art. 21 privind nediscriminarea.
-Convenția Europeană a Drepturilor Omului, respectiv art. 2 privind dreptul la instruire, art. 5 privind dreptul la libertate și la siguranță, art. 9 privind libertatea de gândire și art. 14 privind interzicerea discriminării.
-Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, art. 10 privind combaterea discriminării ”pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.”

De ce este important?

Considerăm că orice reformă a sistemului educațional românesc nu poate fi completă fără creșterea atenției pentru promovarea diversității ca resursă educațională și fără acțiuni concertate pentru combaterea discriminării grupurilor vulnerabile, în acord cu Constituția României, legislația existentă, precum și tratatele internaționale la care România este parte. Mai mult, un sistem de educație incluziv și eficient are la bază libertatea de gândire și de exprimare, gândirea critică, respectul față de profesori, elevi și studenți și asigurarea de oportunități egale pentru toți, indiferent de categoria socială.

Prin urmare, solicităm:

Includerea principiilor egalității şi nediscriminării în noile legi ale educației;
Asigurarea unui cadru de dezbatere pentru legile educației, care să includă toți actorii relevanți;
Legile educației să se bazeze pe principii democratice, ale statului de drept, independente de ingerințe religioase;
Includerea în planul național de formare continuă în cariera didactică a unor cursuri cu privire la importanța combaterii discriminării și a promovării diversității, echității și incluziunii;
Asigurarea de servicii de sprijin pentru grupurile vulnerabile în școli și universități și în relația cu părinții și profesorii, pentru a preveni abandonul școlar și riscurile care conduc la acesta: hărțuire, denigrare, anxietate, suicid;
Problematica bullying-ului să fie abordată într-o manieră serioasă, respectiv să existe mecanisme de prevenire, de depistare și sancționare a faptelor de violență psihologică - bullying, în conformitate și cu Legea 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale 1/2011.
Având în vedere importanța diversității și incluziunii, considerăm necesar ca noua lege a învățământului preuniversitar să includă, în trunchiul comun, o disciplină despre diversitate, echitate și incluziune (DEI). Un astfel de curs ar trebui să fie disponibil tuturor elevilor din ciclul liceal.

În final, semnatarii acestei adrese speră că principiile și valorile incluse în noile legi ale educației, respectiv principiul nediscriminării, egalității de șanse, incluziunii sociale și respectului vor fi reflectate în cadrul normativ.

Organizații semnatare:

Asociația MozaiQ LGBT
Asociația CIVICA
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educației „Cognosis”
Consiliul Municipal al Elevilor București
Federatia UNOPA
Consiliul Național al Elevilor
ActiveWatch
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”
Asociatia E-Romnja
Consiliul Județean al Elevilor Vrancea
Asociatia Eu Sunt! Tu?
Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP)
Centrul de Resurse Juridice
Asociația Transcore
ARAS - Asociația Română Anti-SIDA
Fundatia Proiectul pentru Educatie Civica si Dezvoltare Academica (ECDA)
Asociația ACCEPT
Asociatia Equivox
Carta Diversității din România
Asociația SEXUL vs BARZA
Asociația Iele-Sânziene
Asociatia CUTRA
Asociația Rise OUT
Asociatia Identity.Education
Grup de inițiativă [H] BRAȘOV
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO)
Asociația EasyECO
Asociația PRIDE România
Asociația Front
Asociația Sens Pozitiv
Club IMPACT - Imbatabilii Picior de Munte
Romanian Harm Reduction Network
Asociatia Plural
Asociatia Reset
Asociatia NEOS
Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta
Asociația HUMANE IN:DEED
Asociația Incluziune pe Bune
Asociatia A.R.T. Fusion
Institutul Român pentru Pace - PATRIR

Actualizări

2023-03-17 10:30:24 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2023-03-16 21:03:54 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2023-03-16 18:14:24 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2023-03-16 17:57:16 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2023-03-16 17:45:06 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2023-03-16 17:39:00 +0200

S-a ajuns la 10 semnături