Skip to main content

Către: Ministru al Mediului, Apelor si Padurilor; Dnei Adi Croitoru - presedinte ANANP; Dlui Dan Cepeha - director APM Caraș-Severin;

Opriți distrugerea Parcului Național Semenic-Cheile Carașului!

Opriți distrugerea Parcului Național Semenic-Cheile Carașului!

(English version below)

Stimate domnule ministru,
Stimată doamnă presedinte,
Stimate domnule director,

Romsilva își pregătește terenul pentru a putea tăia păduri seculare în Parcul Național Semenic - Cheile Carașului!

La începutul anului 2018, silvicultorii Romsilva au întocmit un nou Plan de Management prin care doar ~32% din suprafața parcului este protejată. Acest nou plan de management este realizat cu încălcarea flagrantă a legislației naționale, a directivelor europene și recomandărilor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Pe de altă parte, planul de management al Parcul Național Semenic-Cheile Carașului, elaborat între 2010-2013, de specialiști, cercetători de marcă, cu sprijinul Academiei Române (filiala Timișoara) și avizat de Consiliul Științific al parcului, a fost păstrat la sertar de către RNP Romsilva pentru că asigura o protecție pe o suprafață de ~49% din suprafața parcului.

Pentru a se asigura că nu întâmpină opoziție în aprobarea noului plan, Romsilva a înlocuit specialiștii din vechiul Consiliul Științific (profesori, cercetători) cu silvicultori și persoane favorabile exploatărilor în parc.

Domnule ministru, doamnă presedinte si domnule director, pădurile din Parcul Național Semenic-Cheile Carașului au fost și continuă să fie tăiate într-un ritm alarmant!

Dacă vă pasă cu adevărat de pădurile și mediul natural pe care ați fost investiți să le protejați, vă solicităm intervenția fermă pentru:
- Interzicerea exploatărilor forestiere comerciale pe întreaga suprafață a Parcului Național Semenic - Cheile Carașului respectând criteriile Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) și prevederile OUG 57/2007 pentru categoria II IUCN: “În perimetrul parcurilor naţionale sunt admise doar activităţile tradiţionale practicate numai de comunităţile din zona parcului naţional, activităţi tradiţionale ce vor fi reglementate prin planul de management. Scopul Parcului naţional: arie protejată administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi pentru recreere".
- Realizarea și începerea procedurii de aprobare a planului de management integrat numai după realizarea inventarierii, cartării și evaluării stării de conservare pentru ecosisteme, habitate și specii de interes național și european. Anularea actualei proceduri care este viciată și nelegală.
- Realizarea obligatorie a studiului de evaluare adecvată pentru planul de management integrat numai după ce acesta a fost întocmit conform legii și depus la APM, luând în considerare toate activitățile care se desfășoară planificat sau permise de lege pe suprafața parcului național și siturilor Natura 2000.
- Preluarea administrării parcului național ”de îndată” de către ANANP având în vedere Notificarea de punere în întârziere numărul 2407/03.05.2018 pentru încălcarea contractului de administrare numărul 5212/08.10.2014, sub sancțiunea încetării contractului. Obligațiile asumate prin contractul de administrare prevăzute la art. 4.1 lit. (n) nu au fost remediate nici până la 31.12.2019 iar multe alte obligații nu au fost respectate.

De ce este important?

Parcul Național Semenic-Cheile Carașului a fost înființat în anul 1982 datorită cadrului natural cu valoare deosebită. Parcul adăpostește:
- 5.000 ha de pădure virgină cu arbori de 450 de ani;
- păduri seculare și zone carstice cu numeroase chei și peste 800 de peșteri;
- 1.200 specii de floră și 600 specii de faună.

El face parte din rețeaua celor 13 parcuri naționale. Această rețea de parcuri ocupă o suprafață totală de doar 1,33% din România. Copiii noștri merită o astfel de moștenire.

De 14 ani, parcul este administrat ilegal de către RNP-Romsilva, fără plan de management, în conflict de interese și cu încălcarea gravă a obligaților contractuale. În toți acești ani, pădurile au fost și continuă să fie tăiate într-un ritm alarmant chiar și în zone de protecție strictă/integrală precum sunt Rezervațiile naturale Cheile Carașului, Buhui-Mărghitaș, Cheile Gârliștei, Bârzăvița.

În data de 18 mai 2018, noul Consiliu Științific a aprobat un nou plan de management distructiv, care protejează doar ~32% din suprafața parcului. Acest plan de management a fost depus spre consultare la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Încă putem interveni pentru a revizui acest nou plan de management și pentru a nu permite exploatări forestiere care ar sorti parcul distrugerii ireversibile!

Parcul Național Semenic-Cheile Carașului poate fi salvat prin implicarea noastră a fiecăruia. Semnează și tu petiția!
https://www.youtube.com/watch?v=STTv23fBiiQ

To:
Mr. Costel Alexe, minister, Ministry of Environment, Waters and Forests
Cc:
Mrs. Adi Croitoru, president, National Agency for Protected Natural Areas
Mr. Dan Cepeha, director, Caras-Severin Agency for Environmental Protection

Dear Minister,
Dear Madam,
Dear Sir,

Romsilva prepares its ground to cut old secular forests in the Semenic-Caras Gorge National Park!
At the beginning of 2018, Romsilva foresters drew up a new Management Plan whereby only ~32% of the park's surface is protected. This new management plan is carried out in flagrant violation of national legislation, EU Directives and recommendations of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN).
On the other hand, the Management Plan of Semenic-Caraş Gorge National Park, developed between 2010-2013, by specialists, researchers, with the support of the Romanian Academy (Timişoara branch) and endorsed by the Scientific Council of the park, was kept at the drawer by RNP Romsilva because it provides protection on an area of ~49% of the park's surface.

To ensure that it does not oppose the approval of the new plan, Romsilva replaced the experts in the old Scientific Council (professors, researchers) with foresters and persons favoring exploitation in the park.

Forests in the Semenic-Caras Gorge National Park have been and continue to be cut at an alarming rate!

If you really care about the forests and the natural environment that you have been invested to protect, we ask for your firm intervention to:
- Prohibit commercial forest exploitation on the entire surface of the Semenic - Caraş Gorge National Park respecting the IUCN criteria and the provisions of OUG 57/2007 for IUCN II category: "Only the traditional activities practiced by the communities in the area of the national park, traditional activities that will be regulated by the management plan, are allowed in the national parks. The purpose of the National Park: a protected area managed especially for the protection of ecosystems and for recreation ".
- Implementation and the starting of approval procedure of the integrated management plan only after the inventory, mapping and assessment of conservation status for ecosystems, habitats and species of national and European interest. Cancellation of the current procedure which is vitiated and illegal.
- Comply with the appropriate assessment study for the integrated management plan only after it has been prepared according to the law and submitted to APM, taking into account all activities that are planned or permitted by law on the surface of the national park and Natura 2000 sites.
- Taking over the administration of the national park “immediately” by ANANP, taking into account the Notice for being late issue number 2407 / 03.05.2018 for the breach of the management contract number 5212 / 08.10.2014, under the sanction of termination of the contract. The obligations assumed by the administration contract stipulated in art. 4.1 let. (n) were not remedied until 31.12.2019 and many other obligations were not respected.

Why is it important?

The Semenic-Caraş Gorge National Park was founded in 1982 due to its natural setting with great value. The park shelters:
- 5,000 ha of virgin forest with trees of 450 years;
- secular forests and karst areas with numerous canyons and over 800 caves;
- 1,200 species of flora and 600 species of fauna.

It is part of the network of 13 national parks. This network of parks occupies a total area of only 1.33% of Romania. Our children deserve such an inheritance.
For 14 years, the park has been illegally administered by RNP-Romsilva without a management plan, in conflict of interest and in serious violation of contractual obligations. All these years, the forests have been and continue to be cut at an alarming rate even in strict / full protection areas such as the Caras-Canyon, Buhui-Mărghitaş, Gârliştei Gorge, Bârzăvita.

On 18 May 2018, the new Scientific Council approved a new destructive management plan that protects only ~32% of the park's surface. This management plan has been submitted for consultation to the Caraş-Severin Environmental Protection Agency.

We can still intervene to review this new management plan and not allow forest exploitation that would end up destroying irreversibly the park!

The Semenic-Carasului Gorge National Park can be saved by our involvement. Sign the petition!

Petition supported by Agent Green/Petitie sustinuta de Agent Green

Caraș-Severin County, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2020-01-17 07:24:56 +0200

S-a ajuns la 10,000 semnături

2018-09-20 20:06:12 +0300

S-a ajuns la 5,000 semnături

2018-06-14 23:15:21 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2018-06-14 13:26:41 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2018-06-14 08:56:17 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2018-06-13 23:37:10 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2018-06-13 22:36:24 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2018-06-13 21:58:03 +0300

S-a ajuns la 10 semnături